اولویت کیفیت

WRN با استفاده از مدیریت و کنترل کارکنان ، ماشین آلات ، مواد ، روش ، محیط و اندازه گیری برای کارهای عملی ، مجموعه کاملی از سیستم کنترل کیفیت را ایجاد می کند ، به طور فعال تولید ناب را تولید می کند و یک شرکت با کیفیت قابل اعتماد را ایجاد می کند.

WRN-Institute-of-LivableAir

تأیید سیستم

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

گواهینامه محصول

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

مراکز تست حرفه ای

Certification-CCC
پروژه فیلم سبز
آزمون آزمایشی

Certification-CCC
اندازه گیری
آزمون آزمایشی

Certification-CCC
تصفیه هوا
آزمون آزمایشی

Certification-CCC
قدرت خالص خالی
آزمون آزمایشی

Certification-CCC
ویژگی های محصول
آزمون آزمایشی

Certification-CCC
مواد تشکیل دهنده
آزمون آزمایشی